Privacy & Cookies

Privacyverklaring

CGK Nunspeet – Ichthus
Postbus 535
8070 AM Nunspeet

RSIN/Fiscaal nummer: 824351137

De CGK Nunspeet-Ichthus is via de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (Ghandistraat 2, 3902 KD Veenendaal) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09197249. De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website www.cgknunspeet-ichthus.nl.

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we”, “onze” of “CGK Ichthus”.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld of andere websites die eigendom zijn van CGK Ichthus.

Opslaan van gegevens uit een contactformulier

De gegevens van een contactformulier dat u invult op deze website worden alleen gebruikt door ons voor het doel waarvoor u het formulier invult, zoals een verzoek om informatie over onze gemeente, het aanvragen van een lidmaatschap of het maken van een afspraak. De informatie wordt niet gedeeld met derde partijen. Alleen de gegevens die u zelf invult worden opgeslagen; voornaam, achternaam, email adres en de tekst die u ons als bericht schrijft. Er wordt geen andere informatie verzameld.

De opslag van deze gegevens vindt plaats in het systeem achter de website. Deze gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard en daarna verwijderd. Binnen die termijn van twee jaar kunt ook zelf verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen of wijzigen; een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd. Deze regel geldt niet voor leden van de gemeente zolang zij nog lid zijn. Dit systeem is beveiligd en voldoet aan de privacywetgeving. Er is een verwerkersovereenkomst met de leverancier.

Opslaan van gegevens voor de nieuwsbrief

De gegevens van een inschrijfformulier dat u invult op deze website worden alleen gebruikt door ons voor het doel waarvoor u het formulier invult, namelijk het versturen van onze wekelijkse nieuwsbrief per email. De informatie wordt niet gedeeld met derde partijen en wordt niet gebruikt voor andere doeleinden. De gegevens die u zelf invult worden opgeslagen; voornaam, achternaam, tussenvoegsel, email adres, geboortedatum, en uw relatie tot de gemeente. Daarnaast wordt uw locatie bepaald op basis van het ip-adres.

De opslag van deze gegevens vindt plaats in het systeem Mailchimp. Deze gegevens worden bewaard zolang u zich niet uitschrijft. In iedere email die u ontvangt staat een linkje waarmee u deze gegevens kunt bekijken en wijzigen. Ook kunt u zich uitschrijven en uw gegevens laten verwijderen. Deze regel geldt niet voor leden van de gemeente zolang zij nog lid zijn. Dit systeem is beveiligd en voldoet aan de privacywetgeving. Er is een verwerkersovereenkomst met de leverancier.

Cookies

Op onze websites wordt alleen een Analytics cookie gebruikt. Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van ons en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Wij hebben heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van CGK Ichthus geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van CGK Ichthus een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van deze website te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (CGK Ichthus) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Persoonsgegevens

 1. Algemeen. Wij houden digitale dossiers aan van onze leden en daarbij verwerken wij ook persoonsgegevens van de leden. Daarnaast worden er ook papieren dossiers gearchiveerd. Wij doen dit ter uitvoering van onze doelstelling als kerkelijke gemeente. Verder krijgen wij eventueel persoonsgegevens via het contactformulier op onze website.
 2. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn voornamelijk de gegevens die nodig zijn voor onze ledenadministratie: Voorletters, voornamen, achternaam, roepnaam, titulatuur, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, adres, postcode, woonplaats, email, (mobiele) telefoon en pasfoto. Verder indien van toepassing: huwelijkse staat, datum huwelijk, bijzonderheden burgerlijke staat, datum belijdenis, datum doop, datum overkomst uit andere gemeente en de naam en plaats van deze gemeente, datum overgang naar andere gemeente en de naam en plaats van deze gemeente, datum opzegging lidmaatschap, namen van de ouders (bij minderjarigen). In het doopboek worden de dopelingen van de eigen gemeente ingeschreven onder vermelding van geboortedatum, doopdatum, geboorteplaats, bedienend predikant en namen doopouders.
 3. Verstrekking aan derden. Wij verstreken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat nodig is voor hetgeen hierboven onder sub a is vermeld, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van NAW gegevens aan het Dienstenbureau of kerkelijke vergaderingen van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
 4. Onze leveranciers of dienstverleners. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software/dataopslag die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij mogelijk ook supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens.
 5. Termijnen. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie en doelstellingen bewaren we zolang iemand lid is van onze gemeente en 6 jaar na beëindiging van het lidmaatschap door overgang naar een andere gemeente, opzegging van het lidmaatschap of overlijden. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming. Gegevens van een ingevuld contactformulier bewaren we maximaal 2 jaar. Emailberichten bewaren we 10 jaar.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodieke de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

 • Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
 • Het recht om het wissen van persoonsgegevens te vragen.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken.

De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht

Indien u meent dat uw privacy wordt geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juni 2018.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world