Grondslag, visie en missie

De Christelijke Gereformeerde Kerk Ichthus in Nunspeet is een Christelijke gemeente en bewust Christelijk Gereformeerd. Zonder de bedoeling om daar een versmalling in aan te brengen willen we op deze pagina toch iets meer vertellen over de visie, missie en structuur. Over het ontstaan van de gemeente leest u meer op de pagina geschiedenis.

Grondslag

Als Christelijke Gereformeerde Kerk weten we ons gebonden aan Schrift, Belijdenis en kerkorde, samengevat in de volgende grondslagen waarop wij elkaar mogen aanspreken:

Soli Deo Gloria
Alleen aan God de eer. We zoeken Gods eer en niet die van mensen.
Sola scriptura
De Bijbel is ons enige fundament en richtsnoer.
Sola gratia
Redding hoeven wij niet te verdienen; door genade wordt het geschonken.
Sola fide
Door een bewuste geloofskeuze mogen wij ons de genade toe-eigenen.
Solo Christo
Jezus Christus is de enige weg tot behoud.

Missie (onze roeping)

God liefhebben met ons hele bestaan, de naaste liefhebben als onszelf, getuigen van de levende hoop die in ons is door Jezus Christus en leven in de verwachting van Zijn komst. Lees hier meer over onze roeping.

Visie (hoe zien we onze gemeente)

Gemeenschap en pastoraat

De gemeente is naar gereformeerde overtuiging verbondsgemeente van de HERE. De gemeenteleden ontvangen al bij de doop Gods beloften. Die rijke beloften worden als Gods genadegave vervuld als wij gehoor geven aan de oproep tot geloof en bekering. En zo mag de gemeente rondom het Woord van God lichaam van Jezus Christus zijn. Daarom is het onderhouden van deze gemeenschap één van de belangrijkste taken van de gemeente. De manier waarop wij met elkaar en anderen omgaan, het pastoraat en de eenheid in verscheidenheid horen een getuigenis te zijn van de liefde van Jezus Christus die het fundament is van onze kerk.

Vanuit die liefde willen wij een hechte, warme, enthousiaste, uitnodigende en dienstbare gemeenschap zijn, middenin de samenleving van Nunspeet. Iedereen mag zich welkom voelen in onze gemeente en de leden voelen zich thuis als in het ‘huisgezin van God’.

Missionair en diaconaal

Onze gemeente verkondigt het evangelie van Jezus Christus, zowel naar binnen als naar buiten in woord én daad.

Actief

Onze gemeente kenmerkt zich door het voegen van de daad bij het Woord. Wij komen in beweging; om naar de zondagse diensten te gaan, om onze gaven in dienst te stellen van de gemeente in het pastoraat, jeugdwerk, kerkenraadswerk, catechese, financieel beheer en andere taken, om mensen in nood binnen en buiten de gemeente te helpen, om samen te werken met andere kerken, om onze bijdrage te leveren aan de samenleving in Nunspeet en om alles te doen wat God van ons vraagt en op onze weg brengt.

Toerusting

De leden van de gemeente worden toegerust in hun pastorale, missionaire en diaconale taken door de zondagse Erediensten en door middel van andere bijeenkomsten en activiteiten.

Structuur en kerkenraad

Zoals in het verband van de Christelijke Gereformeerde kerken de basis ligt bij de lokale gemeente, zo ligt de basis van de lokale gemeente bij de individuele kerkleden. Deze leden zijn aan elkaar gelijkwaardig en naar Bijbelse regel is de kerkenraad door Christus aan de gemeente gegeven om haar geestelijk leiding te geven. De kerkenraad zal deze opdracht dienend en ‘in nederigheid’ uitvoeren.

Dienende verantwoordelijkheid
Gemeente en kerkenraad zijn aan hetzelfde gezag onderworpen – namelijk het gezag van Christus – daarom heeft de kerkenraad een dienende verantwoordelijkheid. De kerkenraad heeft ambtelijk opzicht over de leden en verenigingen van de gemeente, maar dit opzicht raakt niet de huishoudelijke regeling van het verenigingsleven en commissies, mits deze niet in strijd zijn met de belijdenis van de kerken.

Herderlijk leiderschap
De kerkenraad heeft herderlijk leiderschap en heeft deze taak van Godswege ontvangen, maar staat daarmee in bevoegdheid om te beslissen niet boven de gemeente. Het besturen van de gemeente gebeurt ‘op hoofdlijnen’ en in openheid en transparantie naar de leden.

Gaven in de gemeente
Initiatieven vanuit de gemeente, verenigingen en commissies krijgen zoveel mogelijk ruimte voor zover ze aansluiten bij de grondslag, visie en missie. Vanuit het priesterschap van alle gelovigen wordt er dankbaar gebruik gemaakt van de gaven die er in de gemeente zijn.

Geen belemmeringen voor de roeping
De kerkenraad zal op Bijbelse wijze invulling proberen te geven aan de roeping van de kerk en het priesterschap van alle gelovigen en erop toezien dat noch de structuur noch de grootte van de gemeente hiervoor een belemmering gaan vormen.

(Verwijzingen: Mat. 23:8, Ef. 4:11-16, 1 Petr. 5:1-5 en art. 37 van de kerkorde)

Liturgie

Binnen de erediensten kan gebruikt gemaakt worden van de liturgische elementen die door de synode zijn vrijgegeven. In goed overleg met de leden wordt daaraan concreet invulling gegeven.

Contacten met andere kerken

Samenwerken met andere kerken die vanuit dezelfde basis werken is een Bijbelse opdracht. De grondhouding naar die andere kerken is daarom positief en open, bijvoorbeeld binnen het interkerkelijk jeugdwerk, evangelisatie, diaconaat, ouderenzorg en de contacten met de lokale overheid.

Naar buiten gericht

De gemeente wil een hechte, warme, enthousiaste en uitnodigende gemeenschap zijn, middenin en dienstbaar aan de samenleving van Nunspeet.

IJkpunten

Bij het ontstaan van deze gemeente is voor de ontwikkeling van een profiel dankbaar gebruik gemaakt van twee artikelen van prof. Dr. J.W. Maris en prof. Dr. A. Baars. Deze twee artikelen vormen voor ons blijvend een bron van inspiratie en ijkpunten. Artikelen lezen

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world