Over de diaconie

Diaconaat – algemeen

De diaconie is verantwoordelijk is voor het diaconale werk binnen en buiten de kerk. De diaconale werkzaamheden, oftewel het diaconaat, vormen een belangrijke taak binnen de kerk en staan centraal in het gemeente zijn. De letterlijke betekenis van diaconie is ‘het zich dienstbaar opstellen en hulp bieden aan allen die dit nodig hebben’. Vroeger noemde men dat ‘Kerkelijke armenzorg’. Oftewel: helpen waar geen helper is. Dit kan zowel financieel als sociaal ondersteunend zijn. Naast individuele hulp, zamelt de diaconie geld in voor lokale projecten en projecten in binnen- en buitenland. De diaconie heeft een Bijbelse opdracht om samen met de gemeente vorm te geven aan het diaconale werk.

together-235128_960_720

In Micha 6: 8 lezen we hierover het volgende:

Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertieren lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

Dit vraagt van ons om vanuit barmhartigheid en gerechtigheid klaar te staan voor mensen die hulp nodig hebben, zowel dichtbij als verweg. Dit kan gebeuren door middel van financiële of materiele steun, maar ook door praktisch handelen, zowel binnen onze eigen kerkelijke gemeente als daarbuiten. Dit zal veelal plaatsvinden in samenwerking met bestaande organisaties.

Uitvoering

Het diaconaat is een taak van de hele gemeente. De diakenen hebben een voortrekkersrol. Zij zullen gemeenteleden informeren en toerusten, zodat zij in woord en daad zullen opkomen voor hen die hulp nodig hebben. Omzien naar elkaar staat daarin centraal. In de eredienst krijgt de diaconie zijn gezicht in het inzamelen van de gaven. Het inzamelen, beheren en aanwenden van deze middelen behoort ook tot de taken van de diaconie.

De diaconie van de CGK Ichthus Nunspeet zal ook veel gaan samenwerken met plaatselijke diaconieën en maatschappelijke instanties op het gebied van hulpverlening.

Diaconie CGK breed

CGK-breed is er ook nagedacht over hoe diaconale zorg handen en voeten te geven. Dit staat op de centrale website van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland met de vraag: Hoe functioneert de diaconale zorg nu en hoe zou een bloeiend diaconaat in 2020 eruit moeten zien. Het eindrapport van dit onderzoek is hier te downloaden.

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen, of hebt u vragen?
Neem dan gerust contact op via het contactformulier.

Wilt u de diaconie steunen?
Dat kan door uw gift over te maken op NL24RABO0311035361 t.n.v. Diaconie CGK Nunspeet-Ichthus

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world